خنک مردان کہ سحر او شکستند


خنک مردان کہ سحر او شکستند
بہ پیمان فرنگی دل نبستند
مشو نومید و با خود  شنا باش
کہ مردان پیش ازین بودند و ہستند