بہ ترکان  رزوئے تازہ دادند


بہ ترکان  رزوئے تازہ دادند
بنای کار شان دیگر نہادند
ولیکن کو مسلمانی کہ بیند
نقاب از روی تقدیری گشادند