بہل ای دخترک این دلبری ہا


بہل ای دخترک این دلبری ہا
مسلمان را نزیبد کافری ہا
منہ دل بر جمال غازہ پرورد
بیاموز از نگہ غارتگری ہا