نگاہ تست شمشیر خدا داد


نگاہ تست شمشیر خدا داد
بہ زخمش جان ما را حق بما داد
دل کامل عیار  ن پاک جان برد
کہ تیغ خویش را  ب از حیا داد