ضمیر عصر حاضر بی نقاب است


ضمیر عصر حاضر بی نقاب است
گشادش در نمود رنگ و  ب است
جہانتابی ز نور حق بیاموز
کہ او با صد تجلی در حجاب است