جہان را محکمی از امہات است


جہان را محکمی از امہات است
نہادشان امین ممکنات است
اگر این نکتہ را قومی نداند
نظام کار و بارش بی ثبات است