مرا داد این خرد پرور جنونی


مرا داد این خرد پرور جنونی
نگاہ مادر پاک اندرونی
ز مکتب چشم و دل نتوان گرفتن
کہ مکتب نیست جز سحر و فسونی