خنک  ن ملتی کز وارداتش


خنک  ن ملتی کز وارداتش
قیامتہا ببیند کایناتش
چہ پیش  ید ، چہ پیش افتاد او را
توان دید از جبین امہاتش