اگر پندی ز درویشی پذیری


اگر پندی ز درویشی پذیری
ہزار امت بمیرد تو نمیری
بتولی باش و پنھان شو ازین عصر
کہ در  غوش شبیری بگیری