ز شام ما برون  ور سحر را


ز شام ما برون  ور سحر را
بہ قر ن باز خوان اہل نظر را
تو میدانی کہ سوز قر
أت تو
دگرگون کرد تقدیر عمر را