چہ عصر است این کہ دین فریادی اوست


چہ عصر است این کہ دین فریادی اوست
ہزاران بند در  زادی اوست
ز روی  دمیت رنگ و نم برد
غلط نقشی کہ از بھزادی اوست