جوانان را بد  موز است این عصر


جوانان را بد  موز است این عصر
شب ابلیس را روز است این عصر
بدامانش مثال شعلہ پیچم
کہ بی نور است و بی سوز است این عصر