چہ گویم رقص تو چون است و چون نیست


چہ گویم رقص تو چون است و چون نیست
حشیش است این نشاط اندرون نیست
بہ تقلید فرنگی پاے کوبی
بہ رگہای تو  ن طغیان خون نیست