در صد فتنہ را بر خود گشادی


در صد فتنہ را بر خود گشادی
دو گامی رفتی و از پا فتادی
برہمن از بتان طاق خود  راست
تو قر ن را سر طاقی نہادی