برہمن را نگویم ہیچ کارہ


برہمن را نگویم ہیچ کارہ
کند سنگ گران را پارہ پارہ
نیاید جز بہ زور دست و بازو
خدائی را تراشیدن ز خارہ