برہمن گفت برخیز از در غیر


برہمن گفت برخیز از در غیر
ز یاران وطن ناید بجز خیر
بیک مسجد دو ملا می نگنجد
ز افسون بتان گنجد بیک دیر