تب و تابی کہ باشد جاودانہ


تب و تابی کہ باشد جاودانہ
سمند زندگے را تازیانہ
بہ فرزندان بیاموز این تب و تاب
کتاب و مکتب افسون و فسانہ