بہ  ن مؤمن خدا کاری ندارد


بہ  ن مؤمن خدا کاری ندارد
کہ در تن جان بیداری ندارد
از  ن از مکتب یاران گریزم
جوانی خود نگھداری ندارد