از  ن فکر فلک پیما چہ حاصل؟


از  ن فکر فلک پیما چہ حاصل؟
کہ گرد ثابت و سیارہ گردد
مثال پارہ ای ابری کہ از باد
بہ پہنای فضا  وارہ گردد