ادب پیرایہ نادان و داناست


ادب پیرایہ نادان و داناست
خوش  نکو از ادب خود را بیاراست
ندارم  ن مسلمان زادہ را دوست
کہ در دانش فزو دود رادب کاست