ترا نومیدی از طفلان روا نیست


ترا نومیدی از طفلان روا نیست
چہ پروا گر دماغ شان رسا نیست
بگو ای شیخ مکتب گر بدانی
کہ دل در سینہ
ٔ شان ہست یا نیست