بہ پور خویش دین و دانش  موز


بہ پور خویش دین و دانش  موز
کہ تابد چون مہ و انجم نگینش
بدست او اگر دادی ھنر را
ید بیضاست اندر  ستینش