نوا از سینہ مرغ چمن برد


نوا از سینہ مرغ چمن برد
ز خون لالہ  ن سوز کہن برد
بہ این مکتب ، بہ این دانش چہ نازی
کہ نان در کف نداد و جان ز تن برد