خدایا وقت  ن درویش خوش باد


خدایا وقت  ن درویش خوش باد
کہ دلہا از دمش چون غنچہ بگشاد
بہ طفل مکتب ما این دعا گفت
پی نانی بہ بند کس میفتاد