کسی کو ’’لا الہ‘‘ را در گرہ بست


کسی کو ’’لا الہ‘‘ را در گرہ بست
ز بند مکتب و ملا برون جست
بہ  ن دین و بہ  ن دانش مپرداز
کہ از ما میبرد چشم و دل و دست