چو می بینی کہ رہزن کاروان کشت


چو می بینی کہ رہزن کاروان کشت
چہ پرسی کاروانی را چسان کشت
مباش ایمن از  ن علمی کہ خوانی
کہ از وی روح قومی میتوان کشت