شتر را بچہ او گفت در دشت


شتر را بچہ او گفت در دشت
نمی بینم خدای چار سو را
پدر گفت ای پسر چون پا بلغزد
شتر ہم خویش را بیند ہم او را