پریدن از سر بامی بہ بامی


پریدن از سر بامی بہ بامی
نبخشد جرہ بازان را مقامی
ز نخچیری کہ جز مشت پری نیست
ہمان بہتر کہ میری درکنامی