نگر خود را بچشم محرمانہ


نگر خود را بچشم محرمانہ
نگاہ ماست ما را تازیانہ
تلاش رزق از  ن دادند ما را
کہ باشد پر گشودن را بھانہ