نہنگی بچہ خود را چہ خوش گفت


نہنگی بچہ خود را چہ خوش گفت
بہ دین ما حرام  مد کرانہ
بہ موج  ویز و از ساحل بپرہیز
ہمہ دریاست ما را  شیانہ