تو در دریا نئے او در بر تست


تو در دریا نئے او در بر تست
بہ طوفان در فتادن جوہر تست
 چو یک دم از تلاطم ہا بیاسود
ہمین دریای تو غارتگر تست