نہ از ساقی نہ از پیمانہ گفتم


نہ از ساقی نہ از پیمانہ گفتم
حدیث عشق بیباکانہ گفتم
شنیدم  نچہ از پاکان امت
ترا با شوخے رندانہ گفتم