بخود باز او دامان دلے گیر


بخود باز او دامان دلے گیر
درون سینہ خود منزلی گیر
بدہ این کشت را خونابہ
ٔ خویش
فشاندم دانہ من تو حاصلی گیر