حرم جز قبلہ قلب و نظر نیست


حرم جز قبلہ قلب و نظر نیست
طواف او طواف بام و در نیست
میان ما و بیت اللہ رمزیست
کہ جبریل امین را ھم خبر نیست