کسی کو بر خودے زد ’’لاالہ‘‘ را


کسی کو بر خودے زد ’’لاالہ‘‘ را
ز خاک مردہ رویاند نگہ را
مدہ از دست دامان چنین مرد
کہ دیدم در کمندش مہر و مہ را