دل تو داغ پنھانی ندارد


دل تو داغ پنھانی ندارد
تب و تاب مسلمانی ندارد
خیابان خودی را دادہ ئی آب
از آن دریا کہ طوفانی ندارد