اناالحق جز مقام کبریا نیست


اناالحق جز مقام کبریا نیست
سزای او چلیپا ہست یا نیست
اگر فردی بگوید سر زنش بہ
اگر قومے بگوید ناروا نیست