بہ آن ملت اناالحق سازگار است


بہ آن ملت اناالحق سازگار است
کہ از خونش نم ہر شاخسار است
نہان اندر جلال او جمالی
کہ او را نہ سپہر آئینہ دار است