میان امتان والا مقام است


میان امتان والا مقام است
کہ  ن امت دو گیتی را امام است
نیاساید ز کار  فرینش
کہ خواب و خستگی بر وی حرام است