وجودش شعلہ از سوز درون است


وجودش شعلہ از سوز درون است
چو خس او را جہان چند و چون است
کند شرح اناالحق ھمت او
پی ہر ’’کن‘‘ کہ میگوید ’’یکون‘‘ است