پرد در وسعت گردون یگانہ


پرد در وسعت گردون یگانہ
نگاہ او بہ شاخ  شیانہ
مہ و انجم گرفتار کمندش
بدست اوست تقدیر زمانہ