بہ باغان عندلیبی خوش صفیری


بہ باغان عندلیبی خوش صفیری
بہ راغان جرہ بازی زود گیری
امیر او بہ سلطانی فقیری
فقیر او بہ درویشے امیری