بجام نو کہن می از سبو ریز


بجام نو کہن می از سبو ریز
فروغ خویش را بر کاخ و کو ریز
اگر خواہی ثمر از شاخ منصور
بہ دل ’’لا غالب الا اللہ‘‘ فرو ریز