گرفتم حضرت ملا ترش روست


گرفتم حضرت ملا ترش روست
نگاہش مغز را نشناسد از پوست
اگر با این مسلمانی کہ دارم
مرا از کعبہ میراند حق او ست