فرنگی صید بست از کعبہ و دیر


فرنگی صید بست از کعبہ و دیر
صدا از خانقاہان رفت ’’لاغیر‘‘
حکایت پیش ملا باز گفتم
دعا فرمود ’’یا رب عاقبت خیر‘‘