ز قر ن پیش خود  ئینہ  ویز


ز قر ن پیش خود  ئینہ  ویز
دگرگون گشتہ ئی از خویش بگریز
ترازوئے بنہ کردار خود را
قیامتہای پیشین را برانگیز