ز من بر صوفی و ملا سلامی


ز من بر صوفی و ملا سلامی
کہ پیغام خدا گفتند ما را
ولی ت
أویل شان در حیرت انداخت
خدا و جبرئیل و مصطفی را