ز دوزخ واعظ کافر گری گفت


ز دوزخ واعظ کافر گری گفت
حدیثی خوشتر از وی کافری گفت
’’نداند  ن غلام احوال خود را
کہ دوزخ را مقام دیگری گفت‘‘