مریدی خود شناسی پختہ کاری


مریدی خود شناسی پختہ کاری
بہ پیری گفت حرف نیش داری
بمرگ ناتمامی جان سپردن
گرفتن روزی از خاک مزاری