پسر را گفت پیری خرقہ بازی


پسر را گفت پیری خرقہ بازی
ترا این نکتہ باید حرز جان کرد
بہ نمرودان این دور  شنا باش
ز فیض شان براہیمی توان کرد